กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

งานบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการ
การนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ) (ดู: 2133 ครั้ง)
การนำเข้ายอดยกมา สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีที่จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ใช้ระบบ) (ดู: 1800 ครั้ง)
ใบคำขอโอนเงินผ่านระบบ KTB ของโรงเรียนที่ประสงค์กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 2071 ครั้ง)
การกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 8781 ครั้ง)
เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ดู: 7940 ครั้ง)
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Accounting Management : SAM) (ดู: 12148 ครั้ง)
ค้นพบ 6 รายการ