กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

งานธุรการ

นางนิตยา สื่อสรรพ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางวาสนา ปรีเปรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเพ็ญจันทร์ จันทร์สน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน