กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

กลุ่มพัฒนานโยบาย

นางสาวชนิธตา เกตุอำไพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
0-2282-1905 ต่อ 451
นายอภิสิทธิ์ บรรจง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0-2282-1905 ต่อ 450
นางสาวปัททมา สรรเสริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0-2282-1905 ต่อ 450
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ทองวงษ์เพ็ชร
พนักงานจัดการงานทั่วไป
0-2282-1905 ต่อ 450