กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางสาวธัญรดา บุญยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวสัณหนันท์ มหิศมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาพัทธ์ นาเลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมุกดารัตน์ จันทร์อินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลิตา ละเอียด
พนักงานจัดการงานทั่วไป