กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

กลุ่มวิจัยและประเมินผล

นายสุนทร ยุทธชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 461
น.ส.นิโลบล สุขรองแพ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการพิเศษ
02-282-1000 ต่อ 460
นายสนธญา บุญแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 460
นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 460
น.ส.สุวัฒนา โพธิ์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-282-1000 ต่อ 460
น.ส.สมปรารถนา สุขกาย
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 460