กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

ผู้อำนวยการ

นางปรานีย์ คุณธรรมดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
02-282-1000 ต่อ 401