กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางกัญชลี กัมพละไพฑูรย์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
02-282-1000 ต่อ 471
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 470
นายชานน บุญนาม
นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 470
นางสาวชาคริยา ทองดอนแอ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 470