กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

ฝ่ายนโยบาย

นางสาววิรงรอง บัวจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
02-282-1000 ต่อ 431
นายสุทิพร คิมเมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
02-282-1000 ต่อ 430
นางสาวอัญชิสา เครือฟ้า
พนักงานจัดการงานทั่วไป
02-282-1000 ต่อ 430